Bericht van bestuur - uitstel ALV tot 8 juli 2020

 

Beste leden van MTV

Zoals we allemaal weten brengt de situatie rondom COVID19 met zich mee dat wij gebonden zijn aan door de overheid opgelegde maatregelen. Vanwege de recente verlenging van de maatregelen heeft het bestuur van MTV gisteren een digitaal samenzijn gehad. Op de agenda de volgende punten:

·         Situatie rondom Algemene Ledenvergadering

·         Situatie met betrekking tot financiële situatie als gevolg van de overheidsmaatregelen

·         Samenkomst met nieuwe bestuursleden.

In dit bericht brengen wij u op de hoogte van de genomen bestuursbesluiten. In deze bijzondere situatie waarin we niet op een fysieke manier kunnen vergaderen, hebben we geen andere mogelijkheid die ons statutair is toegestaan dan het vaststellen van een bestuursbesluit, dat dan ook langs deze weg wordt voorgelegd aan de leden. Op elk bestuursbesluit kan bezwaar worden aangetekend. Een bezwaar dient binnen zeven dagen per email te worden ingediend via bestuur@mierlosetv.nl onder vermelding van het besluitnummer.

Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur heeft moeten besluiten de ALV te verplaatsen als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen. De originele datum van 15 april 2020 is binnen de periode waarin we geen samenkomsten en evenementen mogen organiseren. Derhalve heeft het bestuur besloten om de ALV integraal te verplaatsen naar woensdag 8 juli 2020, aanvang 20:00 en te houden in het MTV clubhuis. Verenigingen zijn verplicht om binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering te houden, om verantwoording af te leggen en décharge te vragen aan de vergadering omtrent het gevoerde beleid van het voorliggende jaar. Echter, gezien deze bijzondere situatie heeft het bestuur besloten deze periode iets te verlengen om het mogelijk te maken voor iedereen om deze vergadering bij te kunnen wonen. Alle leden van 18 jaar en ouder worden tevoren net als anders uitgenodigd voor de ALV, en bij die uitnodiging wordt de agenda van de te houden ALV ook bijgevoegd.

Besluit 1: De ALV wordt verplaatst naar 8 juli 2020.

 

Financiële situatie

Zoals je hoogstwaarschijnlijk niet is ontgaan hebben we vanwege het COVID-19 virus te maken met een verplichte parksluiting. Dat heeft als gevolg dat er helaas niet getennist kan worden. Het bestuur heeft enkele opmerkingen gekregen met betrekking tot de contributie. Het bestuur heeft hierover vergaderd en heeft daarnaast kennis genomen van de officiële standpunten vanuit de KNLTB. Het bestuur heeft besloten conform de KNLTB standpunten te acteren. De contributie die wordt betaald heeft betrekking op het lidmaatschap van de vereniging, en dit lidmaatschap loopt gewoon door ondanks de verplichte parksluiting. Zoals je hopelijk kunt begrijpen loopt voor de vereniging een groot deel van de kosten gewoon door. We doen daarom dus een beroep op jullie solidariteit en steun richting MTV. De vereniging gaat als gevolg van de nu genomen maatregelen van de overheid niet over tot het terugbetalen van (een deel van) de contributie.

Besluit 2: De vereniging gaat niet over tot (deel)restitutie

Samenkomst nieuwe bestuursleden

Ten tijde van de nieuwjaarsreceptie heeft voorzitter Rudi Verzuu zijn rol in het bestuur ter beschikking gesteld, en aangegeven dat het bestuur zoekt naar een nieuwe voorzitter. Als gevolg daarvan is er een initiatief ontstaan bij een aantal jonge enthousiaste mensen met een lang verleden bij MTV. Deze groep heeft het voorstel gedaan om gesteund door een klankbordgroep van enkele oud-bestuursleden met een verse start het stokje van het huidige bestuur over te nemen. De voltallige groep inclusief klankbordgroep was aanwezig tijdens de vergadering van gisteren. Het plan van de nieuwe groep is ontvangen in het bestuur en het bestuur heeft aan het einde van de vergadering besloten het initiatief van de nieuwe groep te ondersteunen. Het huidige bestuur zorgt voor een warme overdracht, waaraan een periode van twee weken is gekoppeld (en waar nodig kan ook na deze periode om informatie worden gevraagd).

Het voorgestelde nieuwe bestuur:

·         Voorzitter: Roy Kerkhof (aftredend: Rudi Verzuu)

·         Secretaris: Niels van Vlerken (aftredend: José van Berkel)

·         Penningmeester: Chris Bastiaans (aftredend: Esther Seijkens)

·         Lid: Joost Peters Rit (aftredend: Frank Verduin)

·         Remko Kusters blijft in het bestuur in zijn huidige rol.

De klankbordgroep:

·         Michel Pieters Graafland

·         Pierre Heesakkers

·         Leo van den Dungen

Normaal gesproken zou dit voorstel op de ALV worden voorgelegd aan de leden ter instemming. Het bestuur van MTV heeft gezien de lengte van de periode tot aan het kunnen organiseren van de ALV besloten dat het nieuwe bestuur per direct de plaats in kan nemen van het huidige bestuur. De huidige bestuursleden treden per direct af. Formeel wordt het nieuwe bestuur een interim bestuur, tot aan de ALV, waarin de wijziging ter stemming wordt voorgelegd. Mocht de ALV op dat moment besluiten dat de wijziging niet wordt ondersteund, treedt het nieuwe bestuur per datum ALV direct af. Overigens is afgesproken dat het nieuwe bestuur als gevolg van de warme overdracht die zij krijgen ook in staat zijn om de verantwoording over het gevoerde beleid van 2019 te presenteren.

Besluit 3: Vier leden van het bestuur treden per direct af om plaats te maken voor vier nieuwe leden. Er is sprake van een warme overdracht. Het nieuwe bestuur wordt formeel geïnstalleerd door goedkeuring van de ALV na stemming conform statuten. Het nieuwe bestuur wordt ondersteund waar nodig door de opgerichte klankbordgroep.

 

Wij als grotendeels aftredend bestuur wensen alle leden toe dat zij in deze periode en daarna in gezondheid zo snel mogelijk weer gebruik kunnen maken van het tennispark. Verder wensen wij de nieuwe bestuursleden alle wijsheid en succes toe bij het leiden van de vereniging.

Rudi – José – Esther – Frank - Remko

MTV nieuws overzicht